> Zie Documenten pagina voor een overzicht van de stukken

Een groene, veilige en klimaatbestendige wijk
Na de opening van de garage onder de Boerenwetering besloot de gemeenteraad om alle ca. 600 autoplekken in de Amsterdamse Frans Halsbuurt op te heffen. De politiek gaf opdracht om onze buurt opnieuw in te richten tot een autoluwe, groene en klimaatbestendige wijk. Er kwam een pilot: de bewoners en ondernemers van de Frans Halsbuurt zouden zelf bepalen hoe hun straten eruit moeten zien.

Nieuw ontwerp
Intussen heerst al geruime tijd radiostilte. Er ligt er een eerste ontwerp gebaseerd op shared space, waar voetgangers, fietsers en auto’s de rijbaan delen met elkaar. In een eerdere mentimeter enquete was gevraagd of met liever 15km/h of 30 km/h wilde. Een meerderheid stemde voor 15 km/h, zonder de implicatie van een shared-space te kennen. Nu dat als plan is uitgewerkt hebben een aantal hun mening bijgesteld in hoeverre zie hier om gevraagd hadden, en ook de expertcommissies binnen de gemeente hebben er sterke bedenkingen bij. Zie de verslagen van de Centrale Verkeerscomissie (CVC) en de straatbeeld Commissie Puccini

In constructief overleg met de gemeente en het project team, is over interpretatie van ‘shared-space’ gesproken, en het project team heeft besloten dat er een tweede, totaal nieuw ontwerp gemaakt. De ontwerpers zijn daar al aan begonnen, heeft de gemeente bevestigd.

Vervolg participatietraject
De Frans Hals Buurtvereniging is gevraagd om met een advies over het vervolg van het participatietraject te komen. De kern van ons voorstel is communiceren ipv. informeren. Er is veel lokale expertise in de buurt, jammer als dat niet in het ontwerp word meegenomen in gedegen participatie. Er is een tweewekelijksoverleg opgestart met insteek het proces vorm te geven, zodat alle bewoners (leden en niet-leden) en ondernemers de kans krijgen volwaardige inbreng te hebben.

Op twee thema’s liggen nog een paar belangrijke vragen open. Het antwoord op deze vragen is zeer bepalend voor de mogelijkheden van de ontwerper, dus het is van belang om in de planning te verwerken wanneer en door wie deze vragen beantwoord moeten worden:

Thema 1: Klimaat & Groen
Belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe inrichting is dat het aanzienlijk meer groen bevat, rainproof is en hitte tegengaat. Dat levert vragen op als: moet het nieuwe ontwerp een voorziening bevatten voor bewatering van het groen? Moet er regenwater worden opgevangen en zo ja hoe? Welke voorzieningen zijn nodig tegen hitttestress: bomen, groene gevels, …? Wie beheert het groen: gemeente, bewoners, combinatie? Hoe kunnen we groen zo aanleggen dat het zo weinig mogelijk ratten en zwerfvuil aantrekt?

Thema 2: Ruimtegebruik
Hoeveel procent van de openbare ruimte is er sowieso nodig voor parkeerplekken voor fietsen en scomba’s (scooters/scootmobielen/bakfietsen)? Het antwoord op die vraag kan tientallen procenten schelen. Welke minimale wegbreedtes houden we aan bij 30 km-straten? Hoe zorgen we voor genoeg loopruimte, mede gelet op de vele terrassen en geveltuinen in deze buurt?

Meepraten?
Wil je meedenken en meepraten over deze thema’s, dan ben je van harte welkom! We horen het graag.

Schematisch overzicht

Startbijeenkomsten waarin wordt uitgelegd dat de buurt in een unieke pilot helemaal zelf gaat ontwerpen. Alles is nog mogelijk! De bewoners en ondernemers krijgen alvast een enquête voorgelegd.

Het projectteam interpreteert de enquêteuitslag als een verzoek om een woonerf en maakt hier een basisontwerp voor.

Bewoners/ondernemers mogen met knippen en plakken bepalen waar fietsplekken, l/d-plekken en groen moeten komen. De bijeenkomsten zijn chaotisch en mensen kunnen elkaar niet verstaan. De basiskeuzes voor het ontwerp (shared space zonder stoepen, heggen) worden als voldongen feit gepresenteerd.

De Puccini Commissie geeft een uitgebreid onderbouwd negatief advies. De Centrale Verkeerscommissie keurt het ontwerp formeel goed, maar geeft inhoudelijk een negatief advies.

Afdeling Ruimte & Duurzaamheid (de ontwerpafdeling van de gemeente) maakt een inventarisatie voor een ander ontwerp: geen woonerf met slingerende rijbanen maar rechte stoepen en rijbanen, zonder heggen.

Het ontwerp is op details aangepast nav verzoeken tijdens de inspraakperiode en wordt opnieuw gepresenteerd. Een tweede ontwerp is vooralsnog niet aan de orde. Pas als de buurt het eerste ontwerp weg zou stemmen, kan er een tweede ontwerp (zonder shared space) worden gemaakt.

Het stadsdeelbestuur zegt toe dat er een tweede ontwerp wordt gemaakt op basis van de alternatieve verkenning van R&D. Alle straten worden opnieuw ontworpen. Op advies van onze vereniging gaat de gemeente nu eerst advies bij de CVC en Puccini inwinnen voordat het inspraaktraject met de buurt wordt hervat.

Officiële aanleiding: negatief advies van de Puccinicommissie over het eerste ontwerp. Het advies van de Centrale Verkeerscommissie was formeel positief. 

Onze vereniging spreekt met het stadsdeelbestuur en het projectteam af dat er tweewekelijks overleg plaatsvindt met leden van de vereniging en de Biz (ondernemersclub FHbuurt). Insteek: advies over hoe de buurt het beste kan meebeslissen.

Wethouder De Vries besluit om niet verder te verkennen te gaan met een ontwerp waarover de Puccinicommissie  negatief adviseert.

De raad stemt in met het herinrichtingsontwerp.

De werkzaamheden gaan van start in september.  Eind 2025-begin 2026 zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond.