Verenigingsstatuten

Frans Hals Buurtvereniging

Amsterdam, 14 september 2020

Naam en zetel

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Frans Hals Buurtvereniging
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel:

 • Het ijveren voor de bescherming van het stadsbeeld en eigen karakter van de Frans Halsbuurt;
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in de ruimste zin des woords voor zowel de bewoners van alle leeftijden als voor de ondernemers van de Frans Halsbuurt;
 • Het bevorderen van de betrokkenheid en participatie van de bewoners en ondernemers van de Frans Halsbuurt bij de inrichting, het beheer en onderhoud van de buurt;
 • Het bewaken van het autoluwe en autoparkeervrije karakter van de Frans Halsbuurt;
 • Het bevorderen van voorzieningen op het gebied van milieubescherming, stadsgroen en klimaat- en regenbestendigheid in de ruimste zin van het woord in de Frans Halsbuurt;
 • Het behartigen van de collectieve belangen van bewoners en ondernemers en toekomstige bewoners en ondernemers van de Frans Halsbuurt.

Dit gebied wordt begrensd aan de noordkant door de Singelgracht, aan de oostkant door de Ferdinand Bolstraat (even zijde), aan de zuidkant door de Albert Cuypstraat (oneven zijde) en aan de westkant door de Boerenwetering.

Duur en verenigingsjaar

Artikel 3.

 1. De vereniging is op 14 september 2020 opgericht voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar en het verenigingsjaar vallen samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap en donateurs

Artikel 4.

1. De vereniging kent gewone leden en donateurs.

2. Gewone leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die in het in artikel 2 beschreven gebied    wonen of daar een beroep of bedrijf uitoefenen.

3. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging een jaarlijkse vaste bijdrage schenken. Zij hebben geen stemrecht.

4. Het lidmaatschap van de vereniging is individueel.

5. De minimumleeftijd voor het lidmaatschap is achttien jaar.

6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van de leden en de donateurs zijn opgenomen.

Toelating

Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur. Het Huishoudelijk reglement regelt de procedure.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating.
 3. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 4. Donateur kan men worden door aanmelding per e-mail of schriftelijk bij het bestuur, dat over de aanvaarding van de donateur beslist.
 5. Bij niet-aanvaarding kan de algemene vergadering alsnog tot aanvaarding besluiten.

Uitoefening lidmaatschapsrechten

Artikel 6.

Het lidmaatschap wordt uitgeoefend:

 • door een natuurlijk persoon zelf.
 • bij een rechtspersoon: door het bestuur, met dien verstande dat een bestuurslid dat lidmaatschapsrechten uitoefent, wordt geacht namens het gehele bestuur te handelen, ongeacht het omtrent vertegenwoordiging in de statuten en/of reglementen van het betrokken lid bepaalde.

Schorsing

Artikel 7.

Het bestuur kan een lid schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden als het lid door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid of, als het een rechtspersoon betreft, het ophouden te bestaan daarvan;
  1. door opzegging door het lid;
  1. door opzegging door het bestuur, of
  1. door ontzetting door het bestuur.
 2. Opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer om andere redenen redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, het Huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 4. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd als niet meer aan de vereisten voor het lidmaatschap wordt voldaan of als van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving daarvan beroep open op de algemene vergadering.
  Daartoe wordt de betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk in kennis gesteld, met opgave van redenen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

Financiële bijdragen

Artikel 9.

 1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
  1. contributies van de leden;
  1. donaties;
  1. subsidies;
  1. schenkingen en giften;
  1. legaten;
  1. alle andere wettige baten en inkomsten.
 2. De leden zijn verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen. De hoogte van deze bijdrage wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat (bepaalde categorieën van) leden verschillende bijdragen betalen.
 3. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat leden bij hun toelating inschrijfgeld verschuldigd zijn.
 4. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van financiële middelen te verlenen.

Bestuur, benoeming

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal van ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden gekozen.
 2. De benoeming geschiedt uit de leden.
 3. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Einde bestuurslidmaatschap, schorsing

Artikel 10.

 1. Elk bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Indien een of meer leden ontslag of schorsing van een bestuurslid wenst, dient op de agenda van de algemene vergadering een apart agendapunt inzake voornemen tot ontslag respectievelijk voornemen tot schorsing te worden opgenomen. Het bestuur kan dit agendapunt niet weigeren.
  Wanneer de algemene vergadering dit voornemen aanneemt, roept het bestuur opnieuw een algemene vergadering bijeen om over het ontslag of de schorsing te besluiten. De termijn voor oproeping voor de tweede algemene vergadering is ten minste vijftien dagen. Wanneer deze termijn geheel of gedeeltelijk valt binnen de van overheidswege vastgestelde of geadviseerde vakantieperiode voor lagere scholen in Noord-Nederland, wordt deze termijn verlengd met evenzoveel dagen als het aantal dagen van de vakantieperiode in kwestie dat binnen deze termijn valt.
  Wanneer de algemene vergadering met volstrekte meerderheid besluit tot ontslag of schorsing, treedt dit direct na de vaststelling van het besluit in werking.

2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. Het aftredend bestuurslid is eenmaal terstond herkiesbaar. De algemene vergadering kan voor een afzonderlijk bestuurslid besluiten om het maximumaantal van drie termijnen uit te breiden.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  1. door bedanken;
  1. door overlijden.

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur

Artikel 11.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan hoogstens twee functies bekleden.
 2. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig acht(en).
 3. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris ten minste een besluitenlijst opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris wordt vastgesteld en ondertekend.
 4. In het Huishoudelijk reglement kunnen nadere regels voor de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaken – vertegenwoordiging – commissies

Artikel 12.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Als het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het huishoudelijk reglement kan hiervoor nadere regels geven. De instelling en de samenstelling van commissies worden door het bestuur aan de algemene vergadering bekendgemaakt.
 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur; of door twee bestuursleden, gezamenlijk handelend.
 5. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Jaarverslag – rekening en verantwoording

Artikel 13.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid, en legt een balans en een staat van baten en lasten, met toelichting ter goedkeuring over aan de vergadering. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. Tenzij de controle over de jaarstukken is opgedragen aan een deskundige zoals bedoeld in artikel 2:393 lid van het Burgerlijk Wetboek (de Registeraccountant of de Accountant Administratieconsulent) benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de financiële stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene ledenvergadering strekt tot decharge van het bestuur voor het gedurende het betreffende verenigingsjaar gevoerde beleid.
 5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel genoemde stukken gedurende de wettelijke termijn van zeven jaren te bewaren.

Algemene vergadering

Artikel 14.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. de financiële stukken met het verslag van de kascommissie;
  1. de benoeming van de in artikel 14 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  1. voorziening in eventuele vacatures;
  1. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit nodig acht, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht dagen.
 4. Het bestuur is verplicht, op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de leden een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn niet langer dan vier weken na de indiening van het verzoek.

Toegang en stemrecht

Artikel 16.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en haar donateurs.
 2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Daarnaast kan iedere stemgerechtigde door één ander lid schriftelijk gemachtigd worden een stem voor hem/haar uit te brengen.

Voorzitterschap – notulen
Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. De secretaris van het bestuur houdt de notulen bij. De notulen worden door de algemene vergadering vastgesteld en vervolgens door de voorzitter ondertekend.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 18.

 1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige- en blanco stemmen tellen niet mee.
 2. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Als bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
 3. Als de stemmen staken over een voorstel dat een zaak betreft, dan is het verworpen.
 4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering anders beslist.
 5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 6. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Bijeenroepen algemene vergadering

Artikel 19.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de adressen van de leden en donateurs volgens het ledenregister en donateursregister. De termijn voor oproeping is ten minste acht dagen. Wanneer deze termijn geheel of gedeeltelijk valt binnen de van overheidswege vastgestelde of geadviseerde vakantieperiode voor lagere scholen in Noord-Nederland, wordt deze termijn verlengd met evenzoveel dagen als het aantal dagen van de vakantieperiode in kwestie dat binnen deze termijn valt, tenzij het bestuur besluit dat er bijzondere omstandigheden van kracht zijn waardoor geen rekening gehouden kan worden met de vakantieperiode. In dat geval geldt de hierboven genoemde termijn van ten minste acht dagen zonder verlenging, en dient het bestuur in de uitnodiging toe te lichten waarom de vakantieverlenging niet wordt toegepast.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. In geval van art. 10 lid 1 dient het bestuur de termijn voor oproeping voor de tweede algemene vergadering zo kort te houden als redelijkerwijs mogelijk is, met inachtneming van het statutair bepaalde minimumaantal dagen.

Statutenwijziging

Artikel 20.

 1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet ten minste tien procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. Als het in lid 1 genoemde aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit met twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 3. De wijziging treedt pas in werking nadat de gewijzigde statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Ontbinding

Artikel 21.

 1. Op een besluit tot ontbinding is artikel 19 van overeenkomstige toepassing.
 2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het vermogen van de vereniging vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Op dit besluit is artikel 19 eveneens van overeenkomstige toepassing.

Huishoudelijk reglement

Artikel 22.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het Huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

Overgangsbepaling eerste bestuur

Artikel 23.

In afwijking van artikel 9 bestaat het eerste bestuur uit de volgende leden:

 1. Bouwe Olij, als voorzitter;
 2. Joris Gallé, als penningmeester;
 3. Sophie Konijnenbelt, als secretaris.