Voorwaarden lidmaatschap Frans Hals Buurtvereniging
  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Frans Hals Buurtvereniging (FHB), gevestigd te Amsterdam. Bij aanmelding als lid heb je bevestigd dat je bekend en akkoord bent met deze voorwaarden.
  2. Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn, in de Frans Halsbuurt wonen en, indien dit verplicht is, hun contributie hebben betaald. 2. Het lidmaatschap is pas definitief nadat de FHB de aanmelding heeft bevestigd. 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 4. Eenieder kan slechts één keer lid worden van de FHB.
  3. Duur 1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is één jaar jaar. 2. Het lidmaatschap wordt na verloop van één jaar automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze termijn schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen: per email via contact@franshalsbuurtvereniging.nl of per post via Frans Hals Buurtvereniging, Gerard Doustraat 17-III 1072 VJ Amsterdam 3. Het lidmaatschap eindigt: – door het overlijden van het lid; – door schriftelijke opzegging door het lid; – door schriftelijke opzegging door de FHB; – door ontzetting zoals beschreven in de statuten.
  4. Contributie 1. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 0 euro voor het eerste jaar. Na het eerste jaar betalen de leden een contributie ter hoogte van het kalenderjaar, waarbij het lid zelf bepaalt tussen welke van de vier cijfers de komma wordt gezet. Dus bijvoorbeeld €2,021, €20,21 of €202,10. 2. De contributie kan worden betaald per automatische incasso, indien de vereniging deze voorziening heeft ingericht. 3. De Algemene Ledenvergadering kan de contributie verhogen. De verhoging gaat direct in voor nieuwe leden en voor bestaande leden met ingang van het volgende lidmaatschapsjaar.
  5. Privacy De wijze waarop de FHB omgaat met de persoonsgegevens van haar leden is vastgelegd in deze Privacyverklaring die tevens op aanvraag kan worden toegezonden.
  6. Wijzigingen De FHB kan deze lidmaatschapsvoorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en worden op aanvraag toegezonden.